Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Ś z dnia 2012-07-16.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
Sygnatura:
RPO/698035/12/XX/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-16
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Ś.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża § 2 ust. 2 i 3 uchwały Nr XII/50/2011 Rady Miejskiej w Ś. z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Ś., zarzucając naruszenie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 7 i art. 94 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej części aktu prawa miejscowego.

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska przekroczyła w przepisach § 2 ust. 2 i ust. 3 uchwały zakres upoważnienia przyznanego jej przez ustawodawcę w art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy, zgodnie z którym, dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina. Ustawodawca nie przewidział upoważnienia do nakładania obowiązku umieszczania informacji o dniach i godzinach, a także o przerwach lub czasowym wyłączeniu z działalności objętych aktem placówek. Zaskarżonej uchwale należy także postawić zarzut naruszenia art. 94 i 7 Konstytucji RP. Zgodnie z treścią art. 94 ustawy zasadniczej akty prawa miejscowego podejmowane są na podstawie wyraźnego upoważnienia ustawowego. Natomiast zgodnie z zasadą legalizmu, wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Oznacza to, że każde działanie organu władzy, w tym także rady gminy, musi mieć oparcie w obowiązującym prawie.