Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 2012-07-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/671700/11/V/1018.6 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z art. 33c ust. 9 i art. 33j ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe oraz z art. 65 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Zaskarżone przepisy rozporządzenia wydane zostały z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, które nie zawiera umocowania do uregulowania w akcie podustawowym materii kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od fizyków medycznych przeprowadzających testy z zakresu kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych, a także materii ograniczeń w wykonywaniu zawodu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-30
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 30 lipca 2013 r., sygn. akt U 5/12).