Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bogdana G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2012-07-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/683672/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bogdana G. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie 387 § 2 k.p.k., polegające na niezasadnym uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu uzgodnionej z nim kary bez przeprowadzania postępowania dowodowego w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia czynów przypisanych skazanemu w punktach II i III wyroku, w zakresie czasu ich popełnienia, w świetle danych o odbywaniu kar pozbawienia wolności, budziły wątpliwości, co obligowało Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego i wyjaśnienia tych wątpliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla K.

 


Data odpowiedzi:
2012-10-25
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt IV KK 225/12).