Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. P. (sygn. akt SK 36/12) z dnia 2012-08-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/706283/12/IV/1101 RZ
Data sprawy:
2012-08-01
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. P. (sygn. akt SK 36/12).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 394 (1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - w zakresie, w jakim uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w postępowaniu przed sądem drugiej instancji - jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

W niniejszej sprawie pojawił się problem niezaskarżalności postanowienia sądu drugiej instancji, w sprawie niekasacyjnej, oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego, co nie pozwoliło skarżącemu na pełne skorzystanie z prawa do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy przez bezstronny sąd. Skarżący kwestionuje przepis w brzmieniu już nieaktualnym, ale obowiązującym w dacie wydania postanowienia o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego, tj. ustalonym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego. Na skutek m.in. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt SK 38/09 ustawodawca przebudował system środków zaskarżenia, wprowadzając w nowym art. 394(2) k.p.c. tzw. zażalenie poziome, tj. do innego równorzędnego składu tego samego sądu.

 


Data odpowiedzi:
2012-08-01
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt SK 36/12).