Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K z dnia 2012-07-24.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIASTA KRAKOWA
Sygnatura:
RPO/688890/11/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2012-07-24
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarża § 49 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta K. z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta K. z dnia 7 stycznia 2009 r. nr LXII/804/09.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonym postanowieniom § 49 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ww. uchwały Rady Miasta K. naruszenie art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a § 49 ust. 1 pkt 5 ww. uchwały dodatkowo art. 24 ww. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. oraz art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1 i art. 32 ust. 2 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie ich nieważności.

Regulacje ustawy o ochronie praw lokatorów nakładają na gminę obowiązek oddania w najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy tym mieszkańcom wspólnoty samorządowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz spełniają kryteria dochodowe, określone w uchwale. Ustawa nie wiąże możliwości uzyskania mieszkania z zasobów mieszkaniowych gminy z przesłankami historycznymi, jak też nie wprowadza żadnych wyłączeń podmiotowych uniemożliwiających obywatelowi ubieganie się o mieszkanie. Natomiast warunki zamieszczone w § 49 ust. 1 uchwały Rady Miasta K. oznaczają, że osoby pozbawione wolności, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby, które już uzyskały pomoc mieszkaniową, a także osoby, które samowolnie zajęły pustostan są wykluczone z kręgu mieszkańców uprawnionych do ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów komunalnych.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-06
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1181/12).