Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji z dnia 2012-07-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/640895/10/II/711 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje informację, że Minister Spraw Wewnętrznych podziela stanowisko Rzecznika w sprawie sytuacji osób pozbawionych wolności, konwojowanych przez funkcjonariuszy Policji. Wypracowanie wspólnego poglądu na przedstawiony problem można potraktować jako wstęp do podjęcia działań mających na celu zapewnienie praw osób pozbawionych wolności w trakcie ich konwojowania, w tym prawa do 8-godzinnego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby oraz prawa do godnego ich pobytu w Centralnym Punkcie (i sektorowych punktach) Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo. Obecny stan rzeczy wskazuje, że uprawnienia te są naruszane: osoby konwojowane etapowo nie mają zapewnionego prawa do odpoczynku, a pomieszczenia punktów wymiany osób konwojowanych nie spełniają wymogów, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie, jakie działania zostaną podjęte w celu zagwarantowania osadzonym ich praw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-08-24
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (24.08.2012 r.) podtrzymał swoje poprzednie stanowisko dotyczące warunków etapowego konwojowania osób pozbawionych wolności. Zauważa przy tym, że o ile poruszane kwestie nie są uregulowane w sposób kompleksowy w przepisach prawa powszechnego, o tyle Kodeks karny wykonawczy gwarantuje osobom skazanym odpowiednie warunki transportu. Zawarte tam regulacje m. in. przewidują możliwość zakwaterowania na czas postojów w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych. Oprócz postanowień zawartych w K.k.w. zostało także wydane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, określające warunki, jakie muszą spełniać takie pomieszczenia. Rozporządzenie odnosi się również do Centralnego Punktu Wymiany Osób Konwojowanych Etapowo. Tak więc osoby konwojowane powinny mieć możliwość korzystania z takich samych praw jak inni osadzani w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu zapewniają możliwość respektowania ogólnej zasady postępowania wykonawczego, przewidzianej w art. 4 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którą kary oraz środki karne powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej. W związku z powyższym Minister nie widzi konieczności opracowania dodatkowych przepisów lub zmiany istniejących, ponieważ są sformułowane odpowiednio.