Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej z dnia 2012-07-23.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
Sygnatura:
RPO/703706/12/III/904 RZ
Data sprawy:
2012-07-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadził kontrolę z zakresu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariuszy Straży Granicznej w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Z uzyskanych informacji wynika, że poważnym problemem występującym w Oddziale jest duża liczba ponadnormatywnego czasu służby tj. ponad wymiar określony w art. 37 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Ponadto przedstawiciele związków zawodowych poinformowali o nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania komisji lekarskich. Ich zdaniem zdarzają się przypadki, że odwołanie jest składane do komisji lekarskiej, w której orzekają te same osoby, które występowały w pierwszej instancji. Stan taki może budzić wątpliwości co do obiektywizmu wydawanych orzeczeń. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o ustosunkowanie się do przedstawionych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-08-23
Opis odpowiedzi:

Komendant Główny Straży Granicznej (17.08.2012 r.) poinformował, że utworzony w 2004 r. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rozpoczął działalność z dużą liczbą nadgodzin, która jednak z roku na rok sukcesywnie ulega pomniejszeniu. Przyczyną nadgodzin jest niskie ukompletowanie oddziału, zwiększona liczba połączeń lotniczych w okresie wakacyjnym, a także absencja chorobowa funkcjonariuszy. Przepisy ustawy o Straży Granicznej pozwalają na odbiór nadgodzin w trakcie służby w postaci czasu wolnego albo na otrzymanie z dniem zwolnienia ze służby ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane nadgodziny. Skład każdej komisji lekarskiej jest ustalany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej. Działalność komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych nadzoruje Centralna Komisja Lekarska. Tryb powoływania lekarzy w skład komisji lekarskich uregulowany w powyższych przepisach, podlegający kontroli Centralnej Komisji Lekarskiej, wyklucza możliwość występowania w Straży Granicznej sytuacji, w których lekarz wchodzący w skład komisji lekarskiej orzekającej w pierwszej instancji może wchodzić w skład komisji lekarskiej orzekającej w drugiej instancji.