Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Ś z dnia 2012-07-27.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU ZA POŚREDNICTWEM RADY POWIATU W ŚREMIE
Sygnatura:
RPO/691201/11/V/1018.2.7 RZ
Data sprawy:
2012-07-27
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Ś.

W dniu 9 czerwca 2011 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie likwidacji SP ZOZ Szpital w Ś. Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga wierzycieli likwidowanego szpitala. Zdaniem skarżących, możliwość wyegzekwowania należności, które jest im winien szpital, uległaby znaczącej poprawie, gdyby zobowiązania szpitala przeszły na powiat, do czego doszłoby po zakończeniu likwidacji szpitala. Uchwała stanowi jednak, że czynności likwidacyjne zakończą się w terminie do 31 grudnia 2021 r., co powoduje, że przejęcie przez powiat zobowiązań likwidowanego szpitala nastąpi dopiero po upływie 10 lat. W ocenie Rzecznika przepisy uchwały regulujące kwestie zakończenia czynności likwidacyjnych szpitala są sprzeczne z prawem, a ponadto negatywnie ingerują w sferę praw wierzycieli. Z art. 60 ust. 4b pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że podejmując uchwałę w sprawie likwidacji zakładu opieki zdrowotnej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego był obowiązany wskazać konkretną datę sfinalizowania procesu likwidacji. Tymczasem postanowienia § 6 ust. 2 zaskarżonej uchwały określają nie dzień zakończenia czynności likwidacyjnych, lecz termin, czyli pewien okres, w jakim powinno nastąpić zakończenie tych czynności. Niezgodny z prawem jest też § 6 ust. 3, który przewiduje możliwość skrócenia terminu zakończenia czynności likwidacyjnych. Ponadto zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, okres od dnia otwarcia likwidacji do dnia jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Z przepisów uchwały wynika jednak, że Rada Powiatu nie dostosowała regulacji określających termin zakończenia czynności likwidacyjnych do postanowień wspomnianego przepisu.

 


Data odpowiedzi:
2013-01-30
Opis odpowiedzi:


Skarga oddalona (wyrok z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 951/12).