Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 29 kwietnia 1998 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta P z dnia 2012-07-30.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNYM W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
Sygnatura:
RPO/698794/12/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2012-07-30
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 29 kwietnia 1998 r. zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta P.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca tej uchwale naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym poprzez nieuwzględnienie przy podejmowaniu uchwały okoliczności niezastosowania przez Zarząd gminy ww. przepisów; art. 7 Konstytucji RP poprzez podjęcie zaskarżonej uchwały pomimo naruszenia przepisów ustawy; art. 64 ust. 3 Konstytucji RP poprzez ograniczenie prawa własności właścicieli nieruchomości położonych w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego zaskarżoną uchwałą z pominięciem rygorów ustanowionych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Rzecznik wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym zarząd gminy po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiał na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu właścicieli lub władających nieruchomościami, których interes prawny mógł być naruszony ustaleniami planu. Z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu wiązała się możliwość wniesienia zarzutów i protestów. Wniosek o stwierdzenie nieważności zakwestionowanej uchwały jest zasadny pomimo jej uchylenia. Uchylenie aktu odnosi swój skutek od daty uchylenia, natomiast stwierdzenie nieważności wywołuje skutki prawne od chwili podjęcia aktu. Stwierdzenie nieważności uchwały - w zaskarżonej części - umożliwi właścicielom nieruchomości dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku ze szkodami poniesionymi na skutek zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego z naruszeniem procedury planistycznej.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-27
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 27 maja 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2094/12).