Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 2012-07-31.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696648/12/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie danych zamieszczanych w Krajowym Rejestrze Karnym.

Do Rzecznika wpłynął wniosek osoby żalącej się na umieszczenie w Krajowym Rejestrze Karnym nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych skazań przez sądy brytyjskie. Po przeprowadzeniu postępowania, decyzją Ministra Sprawiedliwości, wpisy dotyczące skazań wnioskodawcy na terytorium Wielkiej Brytanii zostały usunięte. Przedmiotowe wpisy dokonane zostały na podstawie zawiadomienia o skazaniach od organu brytyjskiego. Z uzyskanych informacji wynikało, iż dane te mogą dotyczyć osób o różnych nazwiskach i różnych datach urodzenia. Zgodnie z prawem brytyjskim tożsamość osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie karne, ustalana jest na podstawie danych biometrycznych, w tym odcisków palców, zaś dane alfanumeryczne uzyskiwane są na podstawie oświadczenia tej osoby. Obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej związane z informowaniem innych państw członkowskich o skazaniu obywateli tych państw na jego terytorium wynikają z decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tej informacji. Zgodnie z art. 4 tej Decyzji za prawidłowość danych przesyłanych przez organy państw członkowskich UE odpowiada strona przesyłająca. Krajowy Rejestr Karny nie jest uprawniony i w konsekwencji nie posiada instrumentów technicznych do weryfikacji tożsamości osób na podstawie danych biometrycznych. Z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich wydaje się zatem niezbędne wyposażenie Krajowego Rejestru Karnego w odpowiednie instrumenty, uniemożliwiające wprowadzenie do tego Rejestru wpisów opartych o błędne informacje uzyskane od organów brytyjskich a także ewentualnie innych państw członkowskich UE. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-25
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (25.10.2012 r.) poinformował, że zgodnie z implementowaną Decyzją Ramową Rady 2009/315/WSiSW z 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego oraz treści tych informacji, Krajowy Rejestr Karny obowiązany jest do gromadzenia w celu wymiany międzynarodowej informacji o obywatelach polskich skazanych w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wymiana danych biometrycznych jest możliwa, jednak Decyzja stanowi, że przechowywanie tych danych jest nieobowiązkowe. Podczas prac nad implementacją przepisów Decyzji do polskiego porządku prawnego oraz w trakcie tworzenia niezbędnej infrastruktury technicznej założono, że połączenie Krajowego Rejestru Karnego z Automatycznym Systemem Identyfikacji Daktyloskopijnej Komendy Głównej Policji jest obecnie niemożliwe i kontrola otrzymanych danych personalnych osób skazanych została oparta na informacjach zapisanych w systemie PESEL. Do lipca 2012 r. zarejestrowano ponad 94 000 informacji o wyrokach skazujących wydanych przez sądy obce wobec obywateli polskich. W oparciu o te dane udzielono 18 000 odpowiedzi na zapytania w obrocie krajowym. Do Rejestru wpłynęły 3 reklamacje dotyczące błędnie udzielonej informacji. Obecnie prawo nie daje możliwości bezbłędnej weryfikacji danych, zaś w przypadku np. kradzieży tożsamości wydaje się ona wręcz niemożliwa. Jedyną możliwością uniknięcia pomyłek wydaje się usprawnienie międzynarodowej wymiany informacji oraz współpracy organów ścigania. Warto rozważyć też dokonanie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym, dotyczących udzielania w obrocie krajowym informacji o skazaniach wydanych przez sądy państw obcych.