Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k z dnia 2012-07-31.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/522661/06/II/211 RZ
Data sprawy:
2012-07-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował kilka wystąpień do Ministra Sprawiedliwości dotyczących dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na podstawie art. 557 k.p.k. W odpowiedzi z dnia 6 listopada 2009 r. Rzecznik został poinformowany, że w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace legislacyjne mające na celu nowelizację przepisów art. 557-558 k.p.k. zmierzającą między innymi do usunięcia problemów interpretacyjnych występujących na gruncie obecnych uregulowań. Ostateczny kształt tych regulacji miał zostać opracowany przy udziale Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego utworzonej przy Ministrze Sprawiedliwości. Na kolejne wystąpienia w przedmiotowej sprawie z 2009 r. i 2011 r. Rzecznik nie otrzymał odpowiedzi. Z projektów nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dostępnych na stronach Sejmu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości i Rządowego Centrum Legislacyjnego wynika, że obecnie nie są przewidywane zmiany art. 557 i 558 k.p.k. Jak wynika z publikacji w mediach łączna suma odszkodowań zasądzanych przez sądy na podstawie art. 552 k.p.k. rośnie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się ponownie z prośbą o przeanalizowanie potrzeby nowelizacji art. 557 k.p.k. pod kątem doprecyzowania zawartych w nim uregulowań w celu ułatwienia dochodzenia przez Skarb Państwa roszczeń regresowych oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: