Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie ochrony danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 2012-08-07.

Adresat:
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Sygnatura:
RPO/689924/11/V/610.2 RZ
Data sprawy:
2012-08-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie ochrony danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na tle rozpatrywanej sprawy indywidualnej Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu, że prowadzenie wykazu wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na wyrządzenie szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu, może prowadzić do naruszenia praw umieszczanych w nim podmiotów. Przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie precyzują, jaka byłaby wiążąca podstawa usunięcia danych nieprawdziwych lub nieaktualnych. W stosunku do wykonawców - przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osób fizycznych, zagrożona jest realizacja konstytucyjnej gwarancji autonomii informacyjnej jednostki, wynikającej z art. 51 Konstytucji. Każdemu obywatelowi przysługuje bowiem na mocy art. 51 ust. 4 Konstytucji RP prawo do żądania aktualizacji i uzupełnienia danych stanowiących element zbiorów urzędowych. Ponadto wykonawcy nie przysługuje środek odwoławczy od wpisu do wykazu. Istotne byłoby określenie mechanizmów umożliwiających wykonawcy egzekwowanie uprawnienia do ochrony sfery informacyjnej dotyczącej jego osoby. Rozważenia wymaga także zasadność udostępniania danych z wykazu na stronie internetowej. Informacja zawarta w wykazie jest przydatna co do zasady tylko podmiotom udzielającym zamówienia publicznego, obecnie z informacją może zapoznać się nieoznaczony krąg podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i ewentualnie poinformowanie o zasadności wprowadzenia zmian legislacyjnych zapewniających ochronę danych podmiotów umieszczonych w wykazie wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-08-30
Opis odpowiedzi:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (30.08.2012 r.) stwierdził, że brak jest dostatecznych podstaw uzasadniających potrzebę zmian legislacyjnych w zakresie określenia zasad prowadzenia wykazu przez Prezesa Urzędu. Istniejąca w tym zakresie regulacja prawna jest wystarczająca dla zapewnienia prawidłowości prowadzenia wykazu i jednocześnie nie stwarza zagrożenia dla praw wykonawców.