Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2012-07-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/697925/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-07-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mieczysława S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 343 § 7 k.p.k. w związku z art. 335 § 1 k.p.k., polegające na niezasadnym uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku o skazanie Mieczysława S. bez przeprowadzenia rozprawy głównej i wydania wyroku zgodnego z tym wnioskiem, w sytuacji gdy zachodziły wątpliwości co do tego, czy fałszywe zeznania złożone przez skazanego nie dotyczyły okoliczności mających znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony, a zatem, czy nie działał on w sytuacji wykluczającej możliwość przypisania mu występku z art. 233 § 1 k.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w K. do ponownego rozpoznania.