Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Anny K. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W z dnia 2012-08-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/671098/11/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2012-08-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Anny K. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w W., utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego polegające na rozpoznaniu wniosku o uznanie za nieważne orzeczenia w trybie tej ustawy mimo, iż akta "historyczne" zostały zniszczone, a nie przeprowadzono postępowania o ich odtworzenie, co mogło mieć istotny wpływ na jego treść. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Okręgowego w W. i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-09-26
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (postanowienie z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt II KK 220/12).