Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesławy M. (sygn. akt SK 14/11) z dnia 2012-08-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/678392/11/IV/401.4 RZ
Data sprawy:
2012-08-20
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Wiesławy M. (sygn. akt SK 14/11).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia następujące stanowisko: art. 357 § 2 zdanie 2 w związku z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego - w zakresie, w jakim zwalnia sąd z obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, oddalającego skargę na czynności komornika w postaci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji oraz zajęcia rachunku bankowego - jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP.

Problem konstytucyjny przedstawiony przez Skarżącą jest tożsamy z problemem zgłaszanym w skardze konstytucyjnej Anny N., sygn. akt SK 14/11 (Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu w sprawie tej skargi pismem procesowym RPO-678392-IV/11 z dnia 1 września 2011 r.).

 


Data odpowiedzi:
2013-10-22
Opis odpowiedzi:
Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt SK 14/11).