Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. z dnia 12 kwietnia 2011 r z dnia 2012-07-26.

Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/670399/11/I/117 RZ
Data sprawy:
2012-07-26
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. W 2006 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przyznał Skarżącemu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, informując go, że warunkiem wypłaty płatności w 4 i 5 roku jest zrealizowanie przedsięwzięć wyszczególnionych we wniosku oraz planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego w terminie 6 miesięcy od daty wypłaty trzeciej płatności. W lutym 2009 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wydał decyzję o wstrzymaniu płatności w roku 4 i 5 z uwagi na to, że strona nie złożyła w terminie oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć określonych w planie. W odwołaniu Skarżący wskazał, że zrealizował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, a powodem uchybienia terminowi do złożenia oświadczenia była przewlekła choroba. Istota problemu sprowadza się do określenia charakteru prawnego 7-dniowego terminu, o jakim mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia, do złożenia przez producenta rolnego oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz skutków naruszenia wspomnianego terminu. W przepisach nie zostały określone skutki niezachowania tego terminu, należałoby więc uznać, że jeżeli beneficjent zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa nieskotowarowego, w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to złożenie oświadczenia z naruszeniem 7-dniowego terminu nie stanowi przesłanki do wstrzymania płatności.