Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych instalowania kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w izbach wytrzeźwień z dnia 2012-08-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/638402/10/VII/720 RZ
Data sprawy:
2012-08-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych instalowania kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w izbach wytrzeźwień.

W związku z pełnieniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji, pracownicy Biura Rzecznika dokonują wizytacji prewencyjnych we wszystkich miejscach detencji w Polsce, między innymi w izbach wytrzeźwień. Podczas tych wizytacji wątpliwości Krajowego Mechanizmu Prewencji budzi kwestia instalowania kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w tego typu placówkach. Możliwość stosowania monitoringu dopuszcza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Krajowy Mechanizm Prewencji nie ma wątpliwości co do tego, że monitorowanie pomieszczeń izb wytrzeźwień przyczynia się do polepszenia bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie oraz zapobiega zaistnieniu wypadków nadzwyczajnych. Jednocześnie wiąże się z ograniczeniem ich konstytucyjnie chronionego prawa do prywatności, które może podlegać ograniczeniom tylko w drodze ustawy. Tymczasem żaden przepis ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewiduje stosowania w izbach wytrzeźwień telewizji wewnętrznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższych kwestiach oraz rozpoczęcie procesu legislacyjnego zmierzającego do nadania ustawowego charakteru normom prawnym dotyczącym stosowania monitoringu w izbach wytrzeźwień oraz wprowadzenia szczegółowych regulacji w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-07
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (07.12.2012 r.) wyjaśnił, że nakaz wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do izolacji w sprzęt przeznaczony do monitoringu wynika bezpośrednio z zaleceń Europejskiego Komitetu ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu. Regulacje dotyczące kwestii monitorowania pomieszczeń przeznaczonych do izolacji, ingerujące w wolność jednostki, wymagają jednoznacznej i precyzyjnej normy ustawowej. Konieczna będzie nowelizacja w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, a także ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga szerszej nowelizacji w kontekście stosowania wobec osób przebywających w izbach wytrzeźwień przymusu bezpośredniego, wykraczająca poza kwestię instalacji systemu telewizji wewnętrznej. Odpowiednie propozycje zmian przepisów zostały przedstawione przez Ministra Zdrowia w ramach prac Komisji Ustawodawczej Senatu RP nad projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 188). W przypadku nieuwzględnienia tych propozycji, zostaną one ponownie przedstawione przy najbliższej nowelizacji tej ustawy przygotowanej z inicjatywy Ministra Zdrowia.