Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących charakteru terminu określonego w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 2012-09-04.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/666380/11/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-04
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących charakteru terminu określonego w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rzecznik Praw Obywatelskich, w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych, wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Jaki charakter ma termin, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego ?

Zgodnie z regulacją zawartą w omawianym przepisie, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca składa postanowienie sądu w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Zgodnie z pierwszym reprezentowanym przez sądy administracyjne stanowiskiem, termin określony w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach ma charakter terminu procesowego i z tego względu podlega przywróceniu na zasadzie określonej w art. 58 i 59 k.p.a. Zgodnie z drugim reprezentowanym w orzecznictwie stanowiskiem, termin określony w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach ma charakter terminu porządkowego. W ocenie Rzecznika prawidłowe jest drugie stanowisko, zgodnie z którym termin określony w przepisie art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach nie ma charakteru materialnego ani procesowego, jest natomiast terminem porządkowym. W stosunku do terminu określonego w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach, ustawodawca nie przewidział w ustawie żadnych negatywnych skutków związanych z jego przekroczeniem. Takich skutków nie można też wyprowadzić z innych regulacji prawnych z zakresu prawa administracyjnego. W związku z tym należy uznać, że wolą ustawodawcy było przypisanie terminowi określonemu w art. 22 ust. 5 ustawy o płatnościach wyłącznie charakteru instrukcyjnego, czyli takiego, którego niezachowanie nie pociąga za sobą ujemnych skutków procesowych dla strony.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-29
Opis odpowiedzi:
Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 29 października 2012 r., sygn. akt II GPS 3/12). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: ?Termin określony w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jest ustawowym terminem procesowym, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)."