Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" z dnia 2012-09-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/649338/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-09-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieprawidłowości w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Związek Producentów Ryb w sprawie nieprawidłowości w działaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, polegających na nieudzielaniu pomocy w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe" zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie. Pomoc finansowa przyznawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Zdaniem Rzecznika, zasadne byłoby wprowadzenie odpowiednich zmian do tego rozporządzenia. Stan prawny, który uzależnia otrzymanie dofinansowania od kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku prowadzi do nierównego traktowania producentów. W praktyce, terminy weryfikowania wniosków nie zawsze wynikają z kolejności złożenia wniosku. Pomoc otrzymują bowiem wnioskodawcy, w stosunku do których pracownik Agencji przeprowadzi sprawną weryfikację wniosku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy i podjęcie działań w celu niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości w działaniu oddziałów Agencji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-01-29
Opis odpowiedzi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.01.2013 r.) wyjaśnił, że instytucja zarządzająca podjęła odpowiednie działania zapewniające otrzymanie pomocy finansowej przez osoby/podmioty uprawnione do rybactwa w zakresie akwakultury w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe". Wielkość alokacji przyznanej na środek 2.2 została błędnie oszacowana na podstawie kwestionariuszy składanych do Instytutu Rybactwa Śródlądowego przez uprawnionych do rybactwa. Już w 2010 r., podczas rozpoczętego naboru wniosków o dofinansowanie, instytucja zarządzająca stwierdziła, że tylko ok. 25% uprawnionych do rybactwa przedkłada wymagane dokumenty do Instytutu i tym samym środki finansowe uwzględnione na środek 2.2 będą niewystarczające dla wszystkich wnioskodawców. W związku z niepokojami w sektorze rybackim, wywołanymi zawarciem umów o dofinansowanie w zakresie środka 2.2 tylko z ok. 20 % liczby wnioskodawców, instytucja zarządzająca uzyskała zgodę Ministra Finansów na nadkontraktację środków finansowych, które w późniejszym okresie zostaną realokowane z osi 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej do środka 2.2. W celu uniknięcia błędów z ostatniego naboru dla środka 2.2 postanowiono, że wnioski o dofinansowanie zostaną złożone przez wnioskodawców w ramach dwóch konkursów, co zapewniło otrzymanie przez wszystkich uprawnionych do rybactwa pomocy finansowej w ramach pakietu podstawowego, tj. w zakresie pierwszego ogłoszenia o naborze wniosków. Podczas kontroli systemowej zaplanowanej w OR ARiMR na rok 2013, instytucja zarządzająca zwróci szczególną uwagę na weryfikację wniosków o dofinansowanie i zawieranych umów o dofinansowanie w zakresie środka 2.2.