Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, dla osób pobierających świadczenie honorowe z dnia 2012-09-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/699910/12/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad ustalania dochodu na potrzeby ustawy o pomocy społecznej, dla osób pobierających świadczenie honorowe.

Na tle sprawy skierowanej do Rzecznika ujawnił się problem związany z ustalaniem dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej na potrzeby ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z treścią art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę za pobyt w wysokości nieprzekraczającej 70% dochodu. Ustalanie dochodu pensjonariusza dla określenia wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej odbywa się w oparciu o przepis art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, którego kształt nie pozostawia organowi żadnego luzu decyzyjnego w ramach którego mógłby, uwzględniając wyjątkowe okoliczności, ustalać dochód osoby. W sposób szczególny problem ten uwidacznia się na przykładzie osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej i uzyskuje świadczenie honorowe przyznawane przez Prezesa ZUS z urzędu każdej osobie, która osiąga wiek 100 lat. Fakt uzyskania tego typu świadczenia nie powinien być traktowany jak każdy inny dochód, a w szczególności nie powinien stwarzać sytuacji, w której wzrost dochodu pensjonariusza domu pomocy społecznej daje możliwość, jak w przypadku pensjonariusza, który zwrócił się do Rzecznika, trzykrotnego zwiększenia kwoty odpłatności za pobyt. Wprawdzie przedstawiona Rzecznikowi sytuacja dotyczy osób skierowanych do placówki przed 1 stycznia 2004 r., jednak w realiach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wskazany problem nie traci na aktualności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy ustawodawczej modyfikującej zasady ustalania dochodu dla osób pobierających świadczenia honorowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-05
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (05.10.2012 r.) wyjaśnił, że nie planuje podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zmiany definicji dochodu przyjętej dla świadczeń z pomocy społecznej. Katalog wyłączeń pomniejszających dochód ma na gruncie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W ocenie Ministra nie jest zasadnym wyłączenie spod dochodu ustalanego na potrzeby pomocy społecznej świadczenia honorowego. Świadczenie to przysługuje osobie po ukończeniu 100 roku życia niezależnie od innych dochodów czy uprawnień, jak również niezależnie od sytuacji osobistej i rodzinnej osób, niezależnie od tego, czy osoba pracowała, odprowadzała składki na ubezpieczenia społeczne. Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślił w odpowiedzi, że środki pomocy społecznej muszą być rozdzielane między wszystkich potrzebujących, a ze względu na ich szczupłość, nie mogą zaspokajać wszystkich usprawiedliwionych potrzeb osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.