Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dnia 2012-09-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/712556/12/V/1018.4 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na liczne nieprawidłowości i zaniedbania związane z realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustawionego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r., stwierdzone w wynikach kontroli NIK dotyczącej przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym. Rozporządzenie weszło w życie 18 lutego 2011 r. tj. ponad dwa lata po wejściu w życie ustawy, na podstawie której zostało wydane, co świadczy o niewłaściwej organizacji prac legislacyjnych resortu. Zdaniem Rzecznika kwestią priorytetową powinna być sprawna realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dotychczasowa niewydolność resortu zdrowia w zakresie terminowej realizacji Programu uzasadnia wniosek o konieczności stworzenia odrębnej struktury koordynującej jego realizację na szczeblu centralnym. Wnioski wypływające z przeprowadzonych przez Rzecznika wizytacji szpitali psychiatrycznych oraz otrzymywane skargi wskazują na trwałe niedofinansowanie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym odstępstwa od zaleceń zawartych w NPOZP, jak również zaniedbania we wdrożeniu i rozwoju modelu psychiatrycznej opieki środowiskowej. Dotychczas nie zostały utworzone pilotażowe centra opieki, ani nie zostały nawet opracowane zasady ich finansowania. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Zdrowia o wnikliwe ustosunkowanie się do wyników raportu NIK oraz kwestii podniesionych w wystąpieniu Rzecznika, jak również poinformowanie o obecnym stanie realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-03-22
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (22.03.2013 r.) poinformował, że ze względu na sytuację budżetu państwa, środki finansowe przeznaczane na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są ograniczone, jednakże Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by Program mógł być realizowany w jak najszerszym obszarze. Niemniej jednak skala podejmowanych działań musi być dostosowana do istniejących w tym zakresie możliwości finansowych. Jednym z istotnych zadań przewidzianych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego do realizacji przez Ministra Zdrowia jest stworzenie formuły "centrów zdrowia psychicznego". Zadanie to wpisuje się w jeden z podstawowych celów programu, jakim jest zbudowanie i upowszechnienie modelu opieki środowiskowej w zakresie zdrowia psychicznego. Uwarunkowania natury ekonomicznej mają również niebagatelny wpływ na stworzenie modelu i efektywne powołanie struktury koordynującej Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mając na względzie wagę przedmiotowego zagadnienia oraz uwarunkowania ograniczające jego wdrożenie, w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest analiza tego problemu, zmierzająca do jak najszybszego i skutecznego jego rozwiązania. W odpowiedzi poinformowano również, że Ministerstwo Zdrowia dokłada starań, by wyniki przeprowadzonej w 2011 r. kontroli NIK dotyczącej przestrzegania praw pacjenta w lecznictwie psychiatrycznym zostały wykorzystane do wprowadzenia zmian w obrębie zbadanych przez NIK dziedzin, mających na celu polepszenie systemu opieki zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. Ponadto Minister Zdrowia przekazał informację na temat sposobu realizacji poszczególnych wniosków pokontrolnych.