Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowych regulacji odnoszących się do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych z dnia 2012-09-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku ustawowych regulacji odnoszących się do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych.

Liczne skargi obywateli zwróciły uwagę Rzecznika na kwestię braku ustawowych regulacji odnoszących się do przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. Materia ta jest w całości regulowana przez akt wykonawczy wydany na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Przywołane upoważnienie ustawowe nie wskazuje żadnych wytycznych, na podstawie których powinno zostać skonstruowane rozporządzenie. W efekcie, o zasadach naboru do przedszkoli i szkół publicznych decyduje, bez wyraźnych wytycznych zawartych w ustawie, upoważniony organ władzy wykonawczej (minister właściwy do spraw oświaty i wychowania). Stanowi to naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji. Rzecznik podkreśla we wniosku, że opisany stan nie jest skutkiem przekroczenia granic upoważnienia ustawowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ale wynika z niewłaściwie sformułowanego upoważnienia ustawowego. Konsekwencje braku odpowiednich regulacji ustawowych w opisanej materii są szczególnie widoczne w przypadku rekrutacji do przedszkoli. Dzieci, które nie spełniają uwzględnionych w rozporządzeniu wymogów, mają mniejsze szanse na przyjęcie do przedszkola publicznego. W wielu miejscowościach, ze względu na niewielką liczbę miejsc w placówkach, często oznacza to dla nich brak możliwości skorzystania z nauki i opieki w jakimkolwiek publicznym przedszkolu na terenie gminy, w której mieszkają. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją kwestionowanego przepisu, o odroczenie utraty mocy obowiązującej tego przepisu na okres 12 miesięcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-01-08
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt K 38/12).