Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia z dnia 2012-09-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku w obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek zawierający prośbę o podjęcie działań w celu wyjaśnienia wątpliwości prawnych w zakresie braku w obecnie obowiązujących przepisach normy prawnej, z której wynikałby obowiązek szpitali zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia. Regulacji takiej nie zawiera w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jak również ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani wydane na jej podstawie przepisy. Omawiana luka prawna odnosi się do ważnego dla pacjentów zakresu świadczeń opieki zdrowotnej.

Rzecznik zauważa w wystąpieniu, że nieobowiązująca od czerwca 2011 r. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, w art. 20 ust. 1 stanowiła, że szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi świadczenia zdrowotne, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne i wyposażenie do tych wyrobów, a także pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Przepisy o szpitalach miały zastosowanie odpowiednio do innych zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i rozważenie potrzeby dookreślenia przepisów ustawy o działalności leczniczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-09
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (09.10.2012 r.) zauważa, że dotychczasowe brzmienie przepisów zawartych w art. 5 pkt. 34 oraz art. 5 pkt. 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada w sposób niepodważalny obowiązek zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania pacjenta przez szpital. Mieści się on w zakresie wymienionych usług m.in. ze względu na charakter działalności szpitali, czyli zapewniania świadczeń udzielanych stacjonarnie i całodobowo. Oczywiste zatem jest, że aby sposób ich udzielania został zachowany, należy zapewnić pacjentowi zakwaterowania i wyżywienie. Zobowiązanie to jest również podyktowane przez umowę, jaką zawiera z Narodowym Funduszem Zdrowia każdy podmiot leczniczy. A zatem obawy, że pacjenci mogliby zostać obarczeni dodatkowymi opłatami z tego tytułu są nieuzasadnione.
Sekretarz Stanu informuje jednocześnie, że widzi potrzebę doprecyzowania terminologii. W związku z tym prowadzone są obecnie prace nad ujednoliceniem brzmienia art. 5 pkt 38 ustawy, tak aby korespondował on z terminologią zawartą w ustawie o działalności leczniczej. Propozycja zmiany dotyczy zastąpienia terminu "zakład opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej" bardziej precyzyjnym - "podmiot leczniczy udzielający świadczeń w trybie stacjonarnym i całodobowym". Według Sekretarza Stanu rozwieje to wątpliwości w związku z ewentualną interpretacją przepisów na niekorzyść pacjenta. Zauważa również, że jak dotąd nie wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia żadne informacje o próbach obciążania pacjentów kosztami zakwaterowania czy wyżywienia w szpitalach.