Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR z dnia 15 czerwca 2010 r., wydanych z rażącym naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich z dnia 2012-09-17.

Adresat:
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Sygnatura:
RPO/639514/10/I/120 RZ
Data sprawy:
2012-09-17
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału ARiMR z dnia 15 czerwca 2010 r., wydanych z rażącym naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

W dniu 13 kwietnia 2010 r. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kole wydał decyzję o wstrzymaniu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w roku 4 i 5 z uwagi na to, że strona w terminie do dnia 12 listopada 2008 r. nie złożyła oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Analiza przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich prowadzi do wniosku, że ustawodawca w ogóle nie określił skutków niezachowania 7-dniowego terminu do złożenia przez producenta rolnego oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Wobec braku podstaw do przyjęcia, iż niezachowanie wspomnianego terminu wywołuje jakiekolwiek skutki, należało uznać, że wolą prawodawcy było nadanie temu terminowi charakteru zbliżonego do terminu porządkowego. Jeżeli zatem beneficjent zrealizował przedsięwzięcie zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego w terminie określonym w przepisie § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, to złożenie oświadczenia w tym przedmiocie z naruszeniem 7-dniowego terminu nie stanowi przesłanki do wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i piątym roku jej wypłaty.