Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 listopada 2008 r z dnia 2012-09-14.

Adresat:
LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Sygnatura:
RPO/707814/12/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2012-09-14
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 listopada 2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji rażące naruszenie art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane poprzez bezzasadne umorzenie postępowania, podczas gdy ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że rozpoczęcie hodowli gołębi na poddaszu pomieszczenia garażowo - gospodarczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zmienia co najmniej warunki higieniczno - sanitarne oraz bezpieczeństwa pożarowego, co wynika z treści § 3 pkt 8, § 109 i § 110 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego. Na terenie kontrolowanej nieruchomości znajdował się budynek mieszkalny z dobudowanym pomieszczeniem garażowo-gospodarczym. Na poddaszu części garażowo - gospodarczej prowadzona była hodowla gołębi. Zdaniem Rzecznika odpowiednim pomieszczeniem do hodowli gołębi nie jest budynek gospodarczy, lecz pomieszczenie inwentarskie jako przeznaczone dla inwentarza żywego.

W niniejszej sprawie doszło do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, co obligowało organ nadzoru budowlanego do wydania postanowienia nakazującego wstrzymanie użytkowania części obiektu budowlanego oraz zobowiązującego do przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego. Brak było zatem podstaw do stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego w tej sprawie.