Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie niektórych postanowień załącznika do uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W z dnia 2012-09-24.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/701722/12/V/1001.1 RZ
Data sprawy:
2012-09-24
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie niektórych postanowień załącznika do uchwały Rady Miasta W. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w W.

Przepisy uchwały regulujące kwestie: odpowiedzialności odszkodowawczej, kosztów usunięcia pojazdu z parkingu oraz sankcji za naruszenie postanowień regulaminu zostały wydane z przekroczeniem upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Rada gminy może wprowadzać regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej, zawierające nakazy i zakazy określonego zachowania się osób, jednak nakazy te i zakazy nie mogą być zagrożone sankcjami. Ustanawiając wspomniane regulaminy rada gminy nie jest także władna określać w nich zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. W granicach upoważnienia ustawowego nie mieszczą się również postanowienia uchwały, które nakładają na użytkownika parkingu obowiązek pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu, jego zabezpieczeniem i przechowywaniem do czasu odbioru przez użytkownika. W ocenie Rzecznika niezgodne z prawem są także postanowienia, które przewidują opłatę za zagubienie biletu parkingowego w wysokości 200 zł. Opłata za zagubienie biletu parkingowego nie jest należnością z tytułu korzystania z obiektu użyteczności publicznej, jakim jest parking gminny, a zatem jej ustanowienie jest działaniem nie mającym umocowania w ustawie. Umocowanie do stanowienia przepisów prawa miejscowego może wynikać wyłącznie z ustawy, a materia będąca przedmiotem regulacji prawa miejscowego musi mieścić się w granicach upoważnienia ustawowego. Ten drugi warunek nie został spełniony w przedmiotowej sprawie, bowiem zaskarżone przepisy uchwały wykraczają poza zakres upoważnień zawartych w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-21
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 2570/12).