Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów z dnia 2012-10-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/686330/11/I/107.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stypendiów dla studentów studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów.

Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie różnego rodzaju stypendiów, a także zapomogi. W myśl art. 184 ust. 4 tej ustawy student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. Przyjęte w art. 184 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym rozwiązanie budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w zakresie, w jakim wyłącza prawo do stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 i 4 Prawa o szkolnictwie wyższym dla tych studentów, którzy pobierają naukę równocześnie na kilku kierunkach studiów, osiągając na co najmniej jednym z nich dobre wyniki w nauce. Rozwiązanie wprowadzone w art. 184 ust. 5 tej ustawy budzi analogiczne wątpliwości w zakresie, w jakim wyłącza prawo do świadczeń, o których mowa w art. 173 Prawa o szkolnictwie wyższym dla studentów, którzy po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuują naukę na drugim kierunku studiów. Zaskarżone przepisy są także niezgodne z art. 70 ust. 4 Konstytucji RP, który wyraża zasadę równego dostępu do wykształcenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-05
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt K 40/12).