Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, upoważniających ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania w rozporządzeniu zadań Inspekcji Transportu Drogowego polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i usuwaniu danych i obrazów pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego z dnia 2012-10-04.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/713684/12/II/209.4 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, upoważniających ministra właściwego do spraw transportu do uregulowania w rozporządzeniu zadań Inspekcji Transportu Drogowego polegających na gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i usuwaniu danych i obrazów pojazdów naruszających przepisy ruchu drogowego.

Na mocy upoważnienia zawartego w art. 129g ust. 4 Prawa o ruchu drogowym minister właściwy do spraw transportu został umocowany do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem. Upoważnienie to nie zostało jednak dotychczas wykonane. Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę Rzecznik, jest fakt, że ustawodawca powierzył uregulowanie opisanej wyżej materii ministrowi właściwemu do spraw transportu. Tymczasem z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP wynika, że zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji o jednostce określa ustawa. Art. 51 ust. 5 Konstytucji RP nie pozwala więc na przekazanie tej materii do uregulowania w akcie normatywnym rangi rozporządzenia. Okoliczność ta powoduje - w ocenie Rzecznika - niezgodność art. 129g ust. 4 Prawa o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie, a także ewentualne podjęcie czynności w celu dostosowania obowiązujących przepisów do porządku konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-10-31
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (31.10.2012 r.), poinformował o prowadzonych od 2011 roku pracach nad projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych. Jednocześnie podkreślił, że pomimo braku aktu wykonawczego, kierujący pojazdami naruszający przepisy ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej prędkości, nie mogą skutecznie kwestionować prawidłowości nałożonych na nich kar, za wykroczenia zarejestrowane i ujawnione przez urządzenia rejestrujące. Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nie dają podstawy do udostępniania sprawcy wykroczenia zarejestrowanego obrazu. Ponadto w odpowiedzi nie podzielono opinii o niekonstytucyjności regulacji zawartej w art. 129g ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wymóg określony w art. 51 ust. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym zasady i tryb gromadzenia i udostępniania informacji określa ustawa, został częściowo zrealizowany w art. 129g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy projektowanego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych, realizującego upoważnienie ustawowe zawarte w art. 129g ust. 4 ustawy, stanowią w pewnym zakresie doprecyzowanie regulacji ustawowej. Ponadto sygnalizowany problem nie był przedmiotem uwag zarówno Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i Rządowego Centrum Legislacji.