Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Joanny K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G z dnia 2012-09-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/704316/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Joanny K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, tj. art. 93 § 2 k.p.s.w., wskutek bezzasadnego uznania, że okoliczności czynów przypisanych ukaranej i jej wina nie budzą wątpliwości, co w konsekwencji doprowadziło do wydania wyroku nakazowego, podczas gdy w świetle dowodów dołączonych do wniosku o ukaranie, zarówno wina, jak i okoliczności czynów zarzucanych obwinionej budziły poważne wątpliwości, co winno skutkować skierowaniem sprawy do rozpoznania na rozprawie i wyjaśnieniem wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania przeciwko obwinionej z powodu ustania karalności zarzucanych jej wykroczeń.