Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Łukasza N. od prawomocnego wyroku łącznego we W z dnia 2012-09-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/698610/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Łukasza N. od prawomocnego wyroku łącznego we W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa karnego materialnego, tj. art. 4 § 1 k.k, polegające na zastosowaniu przez sąd ustawy nowej i orzeczeniu po myśli art. 89 § 1a k.k. kary łącznej bezwzględnego pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa, za które wyrokami jednostkowymi orzeczono kary bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, mimo że w czasie popełnienia zbiegających się przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, gdyż przepis art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 czerwca 2010 r. wykluczał możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej bezwzględnego pozbawienia wolności. Rzecznik zarzuca także rażące i mające istotny wpływ na treść wyroku naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 85 k.k., poprzez orzeczenie kary łącznej obejmującej jednostkowe skazania na karę pozbawienia wolności i karę zastępczą pozbawienia wolności, orzeczoną w miejsce niewykonanej kary ograniczenia wolności, tj. kar różnego rodzaju, niepodlegających łączeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części rozstrzygnięcia zawartego w pkt II i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w W. w tym zakresie do ponownego rozpoznania.