Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-09-27.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/682570/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-09-27
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Elżbiety I. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 415 § 5 k.p.k., w następstwie utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji, mimo że wyrok sądu meriti został wydany z naruszeniem tego przepisu poprzez orzeczenie wobec oskarżonej obowiązku naprawienia szkody, co w apelacji zakwestionował obrońca oskarżonej, w sytuacji gdy o roszczeniach w tym zakresie, wynikających z popełnienia przestępstwa, wcześniej prawomocnie orzeczono w postępowaniach cywilnych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-07
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt II KK 268/12).