Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 2012-10-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/692622/12/II/209 RZ
Data sprawy:
2012-10-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie systemu kar orzekanych za popełnienie czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym.

Na tle spraw podejmowanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wyłoniła się problematyka dotycząca systemu kar orzekanych za popełnienie niedozwolonych czynów spenalizowanych w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. W przekonaniu Rzecznika system ten cechuje się nadmierną surowością i nieproporcjonalnością grożącej kary w stosunku do przewinienia, a nadto może naruszać konstytucyjną zasadę równości. Konstrukcja przepisu art. 27a ustawy o rybactwie śródlądowym, poprzez nałożenie na sąd obowiązku obligatoryjnego orzekania środków karnych za czyny spenalizowane w tym przepisie, wyeliminowała możliwość nałożenia za te czyny kary w drodze mandatu karnego. Niezwykle surową sankcją karną za czyny będące wykroczeniami z art. 27 a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym jest trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Wątpliwości co do adekwatności i proporcjonalności wzbudza ponadto środek karny polegający na przepadku przedmiotów niestanowiących własności sprawcy, a także obligatoryjność orzekania przez sąd o podaniu orzeczenia o ukaraniu za czyny z art. 27a ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym do publicznej wiadomości Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy przewidywane są zmiany legislacyjne, które stanowiłyby rozwiązanie przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-22
Opis odpowiedzi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (22.11.2012 r.) wyjaśnił, że Państwowa Straż Rybacka nakłada grzywny w drodze mandatu karnego w przypadku czynów zabronionych stanowiących wykroczenia z ustawy o rybactwie śródlądowym. W przypadku przekazania sprawy do sądu, orzekanie następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zatem, mimo obligatoryjności stosowania przez sąd środków karnych, możliwe jest i często stosowane w praktyce, zgodnie z art. 39 Kodeksu wykroczeń, nadzwyczajne złagodzenie kary, w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie (z uwagi na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy). W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, w dniu 25 lipca 2012 r. wniesiono do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne. Projekt ten zawiera m.in. propozycje zmian w zakresie przepisów karnych, które pozwolą na zlikwidowanie rozbieżności i umożliwią stosowanie mandatowania przez wszystkie uprawnione organy, co ułatwi współpracę organów, w szczególności Państwowej Straży Rybackiej i Policji, w zakresie przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym, a także ograniczy stosowanie środków karnych do uzasadnionych przypadków.