Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność dyrektora szpitala, polegającą na nieudostępnieniu dokumentacji medycznej żonie zmarłego pacjenta z dnia 2012-10-10.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM SZPITALA BIELAŃSKIEGO SPZOZ W WARSZAWIE
Sygnatura:
RPO/709837/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-10
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność dyrektora szpitala, polegającą na nieudostępnieniu dokumentacji medycznej żonie zmarłego pacjenta.

Żona zmarłego pacjenta zwróciła się do dyrektora szpitala z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej jej zmarłego męża. Zastępca dyrektora szpitala odmówił wydania kserokopii dokumentacji medycznej "z powodu braku upoważnienia przez pacjenta w historii choroby", mimo że wnioskodawczyni przedłożyła kopię upoważnienia do pozyskania dokumentacji medycznej na wypadek śmierci, udzielonego przez jej męża w Poradni Lekarza Rodzinnego, kilka miesięcy przed hospitalizacją.

Przepis art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż "po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia". Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nakładają na jednostki prowadzące działalność leczniczą obowiązek dołączania do dokumentacji medycznej pacjenta oświadczenia o wyrażeniu zgody (ze wskazaniem upoważnionej osoby) bądź braku zgody na udostępnienie po jego śmierci dokumentacji medycznej. Z owego obowiązku, skarżony organ wywodzi błędny - w ocenie Rzecznika - wniosek, że udzielone na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, zachowuje moc tylko względem dokumentacji medycznej prowadzonej przez konkretny podmiot świadczący usługi lecznicze. Brak dostępu do dokumentacji medycznej zmarłego, może godzić w konstytucyjnie gwarantowane prawo spadkobierców zmarłego do sądu, a także w konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia osób spokrewnionych ze zmarłym.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-13
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 13 lutego 2013 r., sygn. akt VII SAB/Wa 217/12).