Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich z pierwszej klasy szkoły podstawowej do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych z dnia 2012-10-18.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/712258/12/I/106.3 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie problemów związanych z przeniesieniem dzieci sześcioletnich z pierwszej klasy szkoły podstawowej do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problemy związane z przeniesieniem dzieci sześcioletnich, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w pierwszej klasie szkoły podstawowej, do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat mogą zostać objęte obowiązkiem szkolnym na wniosek rodziców. Oznacza to, że dzieci urodzone w roku 2006 i 2007 w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat, w zależności od decyzji rodziców, mogą kontynuować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Przyjęcie sześciolatka do pierwszej klasy nie jest decyzją uznaniową dyrektora szkoły. Tym samym nie może być cofnięte na podstawie art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego. Część dyrektorów z tego powodu odmawia skreślenia dziecka z listy uczniów. Rodzice wskazują, że zdecydowana większość dzieci rozpoczyna naukę w wieku siedmiu lat. Sześciolatki, nawet jeśli bardzo dobrze radziły sobie podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, mogą mieć problemy z adaptacją w grupie starszych dzieci. W takich sytuacjach pomoc oferowana przez nauczycieli może okazać się niewystarczająca. Zajęcia wyrównawcze i dodatkowa pomoc wychowawcza nie będą w stanie zniwelować fizycznych i psychicznych różnic pomiędzy dziećmi w różnym wieku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz poinformowanie o działaniach podjętych w celu rozwiązania opisanego problemu.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-05
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (05.12.2012 r.) nie podziela tezy o braku możliwości powrotu dziecka sześcioletniego, które na wniosek rodziców rozpoczęło wcześniejsze spełnianie obowiązku szkolnego, do edukacji przedszkolnej. Jeśli rodzice cofną oświadczenie zawierające wolę wcześniejszego rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły może uchylić decyzję o przyjęciu dziecka do klasy I. W odpowiedzi nie zgodzono się także z poglądem, że wcześniejsze przyjęcie dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie następuje w formie decyzji administracyjnej. W świetle utrwalonych poglądów doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia w sprawie włączenia w poczet użytkowników zakładu administracyjnego, jakim niewątpliwie jest publiczna szkoła podstawowa, należy uznać za decyzję administracyjną. Jednocześnie poinformowano, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania interwencyjne w każdym zgłoszonym przypadku związanym z przeniesieniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.