Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Łukasza F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z z dnia 2012-10-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/685026/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Łukasza F. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego tj. art. 343 par. 7 k.p.k. w związku z art. 335 par. 1 k.p.k., polegające na skazaniu oskarżonego bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzeniu uzgodnionej kary, pomimo tego, że wniosek prokuratora, o którym mowa w art. 335 par. k.p.k., w formie w jakiej został złożony, nie mógł zostać uwzględniony, w zakresie przypisania oskarżonemu działania w zakresie recydywy specjalnej zwykłej, w sytuacji gdy prawidłowa analiza uprzedniej karalności oskarżonego wskazuje na to, że brak było podstaw do zastosowania wobec niego art. 64 par. 1 k.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonym zakresie i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.