Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Tadeusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-10-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/691395/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-09
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Tadeusza W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, mające istotny wpływ na jego treść, to jest art. 415 § 5 zdanie 2 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, w zakresie w jakim Sąd meriti nałożył na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę określonej kwoty, wskutek niezasadnego uznania, że spełnione były warunki do orzekania o tym obowiązku, podczas gdy było to zabronione treścią tego przepisu, gdyż o tym roszczeniu majątkowym orzeczono prawomocnie w innym postępowaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji w zakresie w jakim nałożono na oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego.

 


Data odpowiedzi:
2013-01-18
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 18 stycznia 2013 r., sygn. akt V KK 378/12).