Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odpowiedniego skorelowania przepisów podwyższających wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, regulującymi wiek emerytalny pilotów zawodowych i liniowych oraz kontrolerów ruchu lotniczego z dnia 2012-10-22.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/707572/12/III/303.6 RZ
Data sprawy:
2012-10-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie braku odpowiedniego skorelowania przepisów podwyższających wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn z przepisami ustawy - Prawo lotnicze, regulującymi wiek emerytalny pilotów zawodowych i liniowych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

Na tle wniosków kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się problem braku odpowiedniego skorelowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podwyższającej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. W świetle art. 101 ust. 2 tej ustawy posiadacz licencji pilota zawodowego i liniowego, który ukończył 65 lat, nie może wykonywać czynności pilota na statku powietrznym używanym w przewozach lotniczych. Zgodnie zaś z art. 101 ust. 3 posiadacz licencji kontrolera ruchu lotniczego, który ukończył 60 lat, nie może wykonywać czynności kontrolera ruchu lotniczego. Brak uprawnień do wykonywania wymienionych wyżej czynności zawodowych w związku z osiągnięciem wieku 65 lub 60 lat oznaczać będzie w praktyce, w razie braku możliwości kontynuowania zatrudnienia na innym stanowisku pracy, konieczność skorzystania z uprawnień do świadczenia na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W konsekwencji, w opinii skarżących, będą oni pobierać znacząco mniejsze świadczenia do czasu nabycia uprawnień emerytalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-07
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (07.11.2012 r.) poinformował, że konsekwencją wymagań międzynarodowych (Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008) jest art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze mówiący, że posiadacz licencji pilota zawodowego i liniowego, który ukończył 60 lat, nie może wykonywać czynności pilota w międzynarodowych przewozach lotniczych, chyba że pełni funkcję członka załogi wieloosobowej oraz jest jedynym członkiem załogi, który ukończył 60 lat. Posiadacz licencji pilota, który ukończył 65 lat, nie może wykonywać czynności pilota na statku powietrznym używanym w przewozach lotniczych.
Jednocześnie ograniczenie, ze względu na wiek, możliwości wykonywania czynności kontrolera ruchu lotniczego przez posiadacza stosownej licencji, przewidziane w art. 101 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze nie występuje w przepisach prawa międzynarodowego oraz prawa UE. Dlatego art. 12 obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn uchyla art. 101 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze, tj. odnoszący się do kwestii niemożności wykonywania czynności kontrolera ruchu lotniczego przez posiadacza licencji kontrolera ruchu lotniczego, który ukończył 60 lat. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową (www.emeryturypomostowe.gov.pl), na której opublikowane są szczegółowe zasady przyznawania i obliczania emerytur pomostowych, w szczególności dotyczące pracowników wykonujących w powietrzu na statkach powietrznych prace personelu pokładowego lub pracę pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor).