Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących dopuszczalności złożenia przez zakładową organizację związkową po upływie terminu przewidzianego w art. 25 (1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji z dnia 2012-10-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714575/12/III/803 RZ
Data sprawy:
2012-10-24
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego dotyczących dopuszczalności złożenia przez zakładową organizację związkową po upływie terminu przewidzianego w art. 25 (1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: "Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację związkową w terminie określonym art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji ?"

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ujawniły się rozbieżności w zakresie dopuszczalności złożenia przez zakładową organizację związkową po upływie terminu, informacji o łącznej liczbie członków zrzeszonych w tej organizacji. W części orzeczeń SN uznał, że jeżeli pracodawca w zakreślonym terminie nie uzyskał informacji wymaganych art. 25(1) ust. 2 ustawy, to ma prawo przyjąć, że od tej daty zakładowej organizacji związkowej nie przysługują ustawowe uprawnienia. Nie wyłącza to możliwości wykazania przez organizację związkową, że zrzeszała co najmniej 10. członków. Poglądu tego nie podzielił skład orzekający SN w wyroku z 6.10.2011 r., III PK 17/11 (niepubl.). Beneficjentami korzystania przez zakładową organizację związkową z uprawnień wynikających z art. 25(1) ust. 1 ustawy o związkach zawodowych są m.in. jej działacze korzystający z ochrony przewidzianej w art. 32 tej ustawy. Oni zatem powinni być obciążeni ryzykiem nieprzekazania informacji przez organizację. Rzecznik Praw Obywatelskich przychyla się do powyższego poglądu. Opieszałość organizacji związkowej, powodująca naruszenie przepisu art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, nie może skutkować ujemnymi konsekwencjami wobec pracodawcy, polegającymi na przerzucaniu na niego nieprzewidzianego prawem ryzyka zachowania organizacji związkowej w sposób sprzeczny z ustawą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-20
Opis odpowiedzi:


Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt III PZP 7/12). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o której mowa w art. 25(1) ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) powoduje, że nie są wadliwe czynności podjęte przez pracodawcę bez wymaganego współdziałania z tą organizacją, aż do dnia przedstawienia tej informacji.