Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Jarosława T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-10-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/692513/12/II/203.1.21 RZ
Data sprawy:
2012-10-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Jarosława T. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 500 § 1 i 3 k.p.k., poprzez uznanie, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i w konsekwencji wydanie wyroku nakazowego, w następstwie czego doszło do rażącej obrazy przepisu prawa materialnego (Kodeksu karnego), bowiem oskarżony został uznany za winnego popełnienia występku, w sytuacji, gdy w czynie mu przypisanym brak było wszystkich jego ustawowych znamion. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w W. do ponownego rozpoznania.