Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G z dnia 2012-10-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/707652/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2012-10-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Pawła B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 387 § 2 i 3 k.p.k., polegające na uwzględnieniu przez Sąd Rejonowy w G. sprzecznego z wymogami prawa wniosku oskarżonego o skazanie go bez przeprowadzania postępowania dowodowego i wydanie wyroku zgodnego z tym wnioskiem w zakresie proponowanego obowiązku naprawienia szkody, w sytuacji gdy Sąd winien uzależnić jego uwzględnienie od dokonania wskazanej przez siebie zmiany, co w konsekwencji doprowadziło do rażącego naruszenia prawa procesowego - art. 415 § 5 k.p.k., gdyż o roszczeniu wynikającym z popełnionego przez skazanego przestępstwa prawomocnie orzekł już wcześniej Sąd Rejonowy w G. w innym postępowaniu prawomocnym nakazem zapłaty. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w G. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-03-21
Opis odpowiedzi:


Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt IV KK 332/12).