Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego z dnia 2012-10-23.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
Sygnatura:
RPO/707398/12/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2012-10-23
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Zaskarżonej decyzji Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca naruszenie: a) prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 3 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez pominięcie pozostałych spadkobierców Zbigniewa B., tj. syna oraz córki, ujawnionych w postanowieniu Sądu Rejonowego w W. z dnia 15 stycznia 2004 r., spełniających przesłanki z art. 3 ust. 2 ustawy, w sytuacji, gdy wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty złożyła Pani Maria B. jako spadkobierca, w trybie art. 5 ust. 2 ustawy; art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP poprzez pozbawienie prawa majątkowego - prawa do otrzymania rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP przez Stefanię B., gwarantowanej przez prawo ochrony, wskutek pominięcia wskazanych powyżej pozostałych spadkobierców Zbigniewa B. w toczącym się postępowaniu w przedmiocie potwierdzenia prawa do tej rekompensaty; b) przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy: art. 10 § 1 k.p.a. poprzez niezapewnienie ujawnionym w postanowieniu Sądu Rejonowego w W. z dnia 15 stycznia 2004 r. pozostałym spadkobiercom Zbigniewa B. czynnego udziału we wszczętym postępowaniu o potwierdzenie prawa do rekompensaty w każdym jego stadium oraz uniemożliwienie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wskazanej decyzji w całości.