Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bartłomieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2012-11-07.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711478/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-07
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bartłomieja W. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca rażące naruszenie przepisu prawa, a mianowicie art. 45 § 1 K.w. w związku z art. 5 § 1 pkt 4 K.p.s.w., polegające na utrzymaniu w mocy wyroku skazującego obwinionego za wykroczenia, pomimo istnienia w dacie orzekania negatywnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia orzekania, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą wskazaną w art. 104 § 1 pkt 7 K.p.s.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 K.p.s.w. w związku z art. 45 § 1 K.w. z powodu przedawnienia orzekania.

 


Data odpowiedzi:
2012-12-05
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 5 grudnia 2012 r., sygn. akt III KK 393/12).