Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przyznania wnioskodawczyni rodzinnej renty specjalnej po mężu z dnia 2012-11-05.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/686191/11/III/810 RZ
Data sprawy:
2012-11-05
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Prezesa Rady Ministrów odmawiającą przyznania wnioskodawczyni rodzinnej renty specjalnej po mężu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, z uwagi na naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności: 1) naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego mające istotny wpływ na wynik sprawy, 2) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez niezastosowanie tego przepisu, gdy tymczasem zachodzą przesłanki do przyznania świadczenia specjalnego przez Prezesa Rady Ministrów skarżącej jako wdowie po osobie o szczególnych zasługach na niwie zawodowej i politycznej oraz z tytułu działalności związkowej i opozycyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2013-02-04
Opis odpowiedzi:Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 4 lutego 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 2190/12).