Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zawierających prywatne adresy osób fizycznych z dnia 2012-11-08.

Adresat:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/707696/12/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zawierających prywatne adresy osób fizycznych.
Do Rzecznika zwrócił się skarżący w sprawie ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Takimi ogłoszeniami są m.in. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie określa rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z wzorem ogłoszenie zawiera nazwę i adres pocztowy wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Publikowanie adresu osoby prawnej lub przedsiębiorcy wydaje się być zasadne. Wątpliwości pojawiają się w związku z publikacją w ogłoszeniu prywatnego adresu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W ocenie Rzecznika należałoby rozważyć zmianę wzoru w stosunku do osób fizycznych tak, aby w przypadku, gdy nie prowadzą one działalności gospodarczej, ogłoszenie zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych zawierało tylko imię i nazwisko danej osoby. Obecnie obowiązująca regulacja może być niezgodna z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych zapewnia transparentność zawieranych umów i przejrzystość wydatkowania państwowych środków. Jednak zamieszczanie prywatnego adresu osób fizycznych jest zbędne dla osiągnięcia tych celów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w celu zmiany obowiązującego wzorca i rozróżnienia treści ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych zależnie od podmiotu, któremu zostało udzielone zamówienie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-03
Opis odpowiedzi:


Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych (03.12.2012 r.) wyjaśnił, że ustawa - Prawo zamówień publicznych jest aktem szczególnym w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych i wyłącza ścisłą ochronę przewidzianą tą ustawą, poprzez uregulowania zakładające jawność danych osobowych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ujawnianie danych o osobie biorącej udział w postępowaniu jako wykonawca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) znajduje swoje uzasadnienie w zasadzie jawności takiego postępowania. Niemniej jednak, mając na uwadze zgłoszone w wystąpieniu Rzecznika wątpliwości, zagadnienie zasadności i dopuszczalności zamieszczania w treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych danych identyfikujących miejsce zamieszkania wykonawcy zamówienia - osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą, będzie przedmiotem ponownej analizy, w związku z pracami nad nowelizacją przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.