Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców z dnia 2012-11-08.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/669340/11/V/620.2.1 RZ
Data sprawy:
2012-11-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie skrócenia okresu przechowywania paragonów fiskalnych przez podatników - przedsiębiorców.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. zakończy się okres, w którym podatnicy mają obowiązek przechowywać przez okres dwóch lat kopie dokumentów kasowych sporządzonych na nośniku papierowym. Od 1 stycznia 2013 r. ponownie będzie miał zastosowanie § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zgodnie z którym podatnicy będą zobowiązani do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat. Skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych przy zastosowaniu kasy na nośniku papierowym było rozwiązaniem przejściowym. Wprowadzono je ze względu na zgłaszane przez podatników trudności techniczne spowodowane dużą ilością rolek dokumentacji paragonowej podlegającej archiwizacji oraz niewielkim udziałem kas umożliwiających archiwizowanie kopii dokumentów na nośnikach informatycznych w ogólnej liczbie kas. Nadal wiele sklepów przechowuje papierowe kopie dokumentów kasowych. Drobni przedsiębiorcy z powodu kosztów nie decydują się na zakup kasy umożliwiającej elektroniczne archiwizowanie kopii dokumentów. Rzecznik ma świadomość znaczenia informacji utrwalonych w paragonach kasowych dla kontroli prawidłowości rejestrowania sprzedaży, jednak wobec braku obowiązku stosowania atestowanych gatunków papieru gwarantujących czytelność paragonów w okresie wieloletnim powrót do pięcioletniego okresu przechowywania tych dokumentów nie zabezpieczy ich czytelności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie kolejnego przedłużenia okresu przejściowego przyjętego w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach papierowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-11-08
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (06.12.2012 r.) poinformował, że z punktu widzenia zapewnienia kontroli prawidłowości ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego (czy też szerzej prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług) zasadne jest stosowanie 5-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych, zwłaszcza że istnieją stosowne rozwiązania techniczne, a podatnicy mieli możliwość poczynić stosowne działania dostosowawcze w tym zakresie (m. in. zapewnić prawidłowe warunki przechowywania kopii papierowych dokumentów kasowych lub zakupić kasy elektroniczne). W świetle powyższego Minister Finansów nie przewiduje podjęcia prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzonych na nośnikach papierowych.