Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w K., stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w K. z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w K z dnia 2012-11-12.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KIELCACH ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/700416/12/V/1006.6 RZ
Data sprawy:
2012-11-12
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na niektóre postanowienia Regulaminu strefy płatnego parkowania w K., stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w K. z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonym postanowieniom § 7 ust. 1 pkt 2 oraz § 7 ust. 8 pkt 2 Regulaminu strefy płatnego parkowania w K., stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/338/2003 Rady Miejskiej w K. z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w K. naruszenie art. 32 Konstytucji RP i wnosi o stwierdzenie nieważności tych przepisów.

Zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Nieprzyznanie prawa do wnoszenia opłaty zryczałtowanej zmotoryzowanym mieszkańcom strefy płatnego parkowania oraz zmotoryzowanym inwalidom, którzy użytkują pojazdy samochodowe na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z innym podmiotem niż bank, pracodawca lub przedsiębiorstwo, wprowadza niczym nieuzasadnione zróżnicowanie uprawnień osób zamieszkujących na obszarze strefy płatnego parkowania, a także osób posiadających status niepełnosprawnego. Stanowi to niezgodną z art. 32 Konstytucji RP dyskryminację tych mieszkańców strefy płatnego parkowania oraz tych osób niepełnosprawnych, które nie są właścicielami pojazdów samochodowych, bądź nie korzystają z nich w oparciu o umowę, której drugą stroną jest bank, pracodawca lub przedsiębiorstwo.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-24
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 861/12).