Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej z dnia 2012-11-19.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pismo, w którym zasygnalizowany został problem dostępu do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może nastąpić, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyłącznie na podstawie ustawy. Wątpliwości Rzecznika wzbudził przepis § 58 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania. Wspomniany przepis przewiduje, że ?dokumentacja (...) jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej?. W ocenie Rzecznika przepis ten pozostaje w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wymieniona ustawa nie przewiduje bowiem ograniczeń prawa dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej ze względu na wymóg uzyskania zgody placówki medycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-28
Opis odpowiedzi:

Minister Obrony Narodowej (28.01.2013 r.) stwierdził, że przepis § 58 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania, tylko pozornie ogranicza podmiotom uprawnionym, w tym pacjentom, dostęp do dokumentacji medycznej. Regulacja ta ma na celu - w związku z ustawową ochroną danych zawartych w dokumentacji medycznej, które są tzw. danymi wrażliwymi - określenie osoby odpowiedzialnej za to, aby dokumentacja ta była udostępniana wyłącznie podmiotom upoważnionym w zakresie określonym przez art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.