Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności z dnia 2012-11-19.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/696507/12/V/1018.2.5 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu z dostępem do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał pismo, w którym zasygnalizowany został problem dostępu do dokumentacji medycznej powstałej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności. Zgodnie z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP, każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych, zaś ograniczenie tego prawa może nastąpić, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyłącznie na podstawie ustawy. Wątpliwości Rzecznika wzbudził przepis § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Wspomniany przepis rozporządzenia przewiduje, że "zgodę na udostępnianie dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia osadzonego udziela kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona". W ocenie Rzecznika przepis ten pozostaje w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje bowiem ograniczeń prawa dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej ze względu na wymóg uzyskania zgody placówki medycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-01-28
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (27.12.2012 r.) uznał za zasadne przedstawione w wystąpieniu wątpliwości co do zgodności § 45 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie prace zmierzające do zmiany tego przepisu, tak aby do udostępnienia dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia osadzonego nie była konieczna zgoda kierownika zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.