Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 14o par. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczącego tzw. "milczącej" interpretacji podatkowej z dnia 2012-11-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/716418/12/V/620.11 RZ
Data sprawy:
2012-11-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją art. 14o par. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczącego tzw. "milczącej" interpretacji podatkowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 14o § 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP.

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują wydawanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji przepisów prawa podatkowego, zarówno ogólnych, jak też indywidualnych. Zgodnie z art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej wprowadzającym tzw. "milczącą" interpretację, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d (a więc maksymalnie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku) uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. W ocenie Rzecznika zastosowana w zaskarżonym przepisie konstrukcja prawna polegająca na tym, że niewydaniem przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej jest niesporządzenie jej na piśmie w przewidzianym przez prawo terminie, narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Obowiązujące prawo reguluje, w jakim terminie interpretacja indywidualna powinna zostać sporządzona na piśmie przez organ podatkowy, nie reguluje natomiast, w jakim terminie już sporządzona interpretacja powinna zostać doręczona podatnikowi. W efekcie art. 14o § 1 Ordynacji podatkowej nie zapewnia podatnikom bezpieczeństwa prawnego. Zdaniem Rzecznika powyższy przepis jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP przez to, że pozbawia wnioskodawcę pełnej wiedzy dotyczącej daty wejścia w życie w stosunku do jego osoby "milczącej" indywidualnej interpretacji podatkowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: