Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uwzględnienia w prawie budowlanym zasad uniwersalnego projektowania z dnia 2012-11-19.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/715377/12/I/117 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uwzględnienia w prawie budowlanym zasad uniwersalnego projektowania.
Najlepszą formą zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych jest uniwersalne projektowanie, co zostało podkreślone w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W art. 2 Konwencji pojęcie to zdefiniowano jako stosowanie rozwiązań, które są użyteczne dla wszystkich ludzi w jak największym zakresie, bez potrzeby wprowadzania adaptacji lub specjalistycznych zmian. Przepis art. 5 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane formułuje wymóg zapewnienia warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. Jednak w przepisie tym nie ma wymogu budowania nowych obiektów zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania. Budynki projektowane są w taki sposób, że tylko pozornie dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub posiadają rozwiązania powodujące u tych osób dyskomfort, np. instalowane są w budynkach platformy przyschodowe, z których osoby poruszające się na wózkach nie mogą korzystać samodzielnie. Rzecznik popiera propozycję Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, aby wprowadzić regulacje zobowiązujące do przystosowania już istniejących obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także obowiązkowy audyt architektoniczny po wykonaniu remontu lub zakończeniu budowy, aby sprawdzić dostępność obiektu dla osób o różnym typie i stopniu niepełnosprawności. Korzystnym rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie wymogu konsultowania projektów budowlanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie wprowadzenia do ustawy - Prawo budowlane zmian mających na celu wyraźne uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2012-12-27
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (27.12.2012 r.) wyjaśnił, że przepisy prawa budowlanego zapewniają uwzględnienie kwestii dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, zarówno na etapie projektowania budynku, jak i jego realizacji, która poddawana jest kontroli, w zakresie określonym w art. 59a ust. 2 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Przepisy ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, regulujące oraz zapewniające osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania i dostępu do różnych urządzeń związanych z budynkami oraz otaczającą przestrzenią, są zbieżne z zasadami uniwersalnego projektowania oraz nie wykluczają stosowania tej zasady. Natomiast wprowadzenie zasady uniwersalnego projektowania jako jedynej obowiązującej do stosowania mogłoby w dużym stopniu ograniczyć możliwości realizacji inwestycji. W związku z powyższym, nie przewiduje się wprowadzania dodatkowych regulacji prawnych, w których jedyną formą zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych byłaby zasada uniwersalnego projektowania.